home_about
home_cover

About Us

คณะทำงานด้านพลังงาน
หอการค้าไทย

เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกผู้ประกอบการในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

การพัฒนาแหล่งพลังงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคต การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาติดตามด้านพลังงาน

NEWS & UPDATE

ข่าวสารพลังงาน

กฟน. เริ่มเก็บค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.50 บาทต่อหน่วย

การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.50 บาท ต่อหน่วย พิเศษตลอดเดือนสิงหาคม รับเงินคืน CASH BACK 50% เริ่มวันนี้  วันที่ 1 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนชาร์จไฟฟรีครบกำหนดแล้ว โดย MEA EV จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเดียว 7.50 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมรับเงินคืน CASH BACK ผ่าน MEA…